Analiza sprawdzianu 2013 - Przyroda

Wnioski po sprawdzianie szóstoklasisty – przyroda.

We wprowadzonej reformie oświatowej zerwano z dotychczasowym podziałem na biologię, geografię, chemię i fizykę zastąpiono na drugim etapie kształcenia nowym przedmiotem przyroda, wiedza przekazywana na lekcjach w klasach IV-VI powinna tworzyć zintegrowaną całość. Zapoznanie uczniów ze zjawiskami przyrody uwzględniające aspekty biologiczne, geograficzne, chemiczne i fizyczne, umożliwia całościowe postrzeganie przez nich rzeczywistości przyrodniczej. Dlatego zaobserwowane w przyrodzie zjawiska postrzegane w tym wieku jako całość, będą stanowić podstawę do poznania bardziej szczegółowych zjawisk i procesów w kolejnych latach nauki. Zmiana ta przyniosła ze sobą także odejście od dotychczasowego nauczania zmierzającego do przekazania jak największej ilości informacji (wiedzy encyklopedycznej). W procesie nauczania podkreśla się dziś ogromne znaczenie kontaktu uczniów z naturą, z najbliższym otoczeniem i powiązania z nim przekazywanych treści. Kontakt z przyrodą powoduje zaangażowanie emocjonalne uczniów, a przez to zdecydowanie szybsze i trwalsze przyswajanie wiedzy. Głównym celem nauczania przyrody jest wprowadzenie ucznia w życie środowiska lokalnego, kształtowanie właściwych postaw oraz rozumienia roli i miejsca człowieka w przyrodzie. Doskonałą metodą nauczenia dziecka miłości do przyrody jest prowadzenie hodowli roślin w domu lub ogródku. Poprzez aktywność własną i bezpośrednią długofalową obserwację najlepiej poznają wegetację oraz sposób uprawy wybranych roślin. Z pomocą dorosłych nauczą się posługiwać narzędziami ogrodniczymi, zrozumieją ważność i kolejność wszystkich czynności. Praca taka posiada ogromne walory poznawcze, wychowawcze i kształcące. Dzieci, które często uczestniczyły w pracy na działce na pewno szanować będą efekty swojej pracy oraz innych. Dla tych dzieci w przyszłości nie będzie trzeba stawiać tabliczek z napisem ,,szanuj zieleń”. Zdobywają przy tej okazji elementarne wiadomości o sposobie, warunkach hodowli, wzroście i częściach roślin.  Miłości do przyrody, dzieci uczą się także przez opiekę nad zwierzętami domowymi. Kształtują się u dzieci wówczas pozytywne cechy charakteru, takie jak: opiekuńczość, wrażliwość i odpowiedzialność. Rodzinne spacery do lasu, czy wspólne wyjazdy to doskonała okazja, by zapoznawać nasze pociechy z pięknem przyrody i śledzić wspólnie z nimi zmiany, które zachodzą w niej wraz z nadejściem kolejnych pór roku. A także zapoznanie się z mapą, kompasem, nauka orientacji w terenie. Dziecko zadaje wiele pytań starajmy się na nie odpowiadać, jednak gdy nie znamy odpowiedzi nie unikajmy jej, postarajmy się razem z dzieckiem poszukać odpowiedzi. W ten sposób nauczymy je samodzielnie zdobywać potrzebną wiedzę. Przedmiot przyroda dotyczy otaczającego nas świata, przybliżajmy go dzieciom włączając je w codzienne czynności i rozwijajmy ich ciekawość. Gdy uda nam się to osiągnąć łatwiej będzie dzieciom przychodziła nauka przyrody. Zagadnienia teoretyczne będą podparte praktyką. Przyczyni się to zrozumienia i zapamiętania potrzebnych wiadomości, które wymagane są na egzaminie po klasie szóstej. Według standardów uczeń powinien posiadać umiejętności odczytywania informacji z mapy, tabeli, wykresu, fotografii. Powinien posługiwać się pojęciami przyrodniczymi i umiejętnością wytłumaczenia ich. Co sugeruje nam nauczycielom, abyśmy stawiali nacisk na rozwój myślenia przyczynowo – skutkowego. Uczeń powinien umieć wyodrębnić z tekstu dane zjawisko przyrodnicze, określić warunki jego występowania oraz wykorzystać prawa i zasady występowania danego zjawiska. Do podstawowego zakresu wiedzy uczniów po klasie szóstej należy też wskazanie współczesnych zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego. Dlatego wniosek dla nas nauczycieli jest jeden: uczyć dzieci logicznego myślenia i wykorzystywania wiedzy w praktyce.