Zebranie Rady Rodziców - 06.09.2018

Serdecznie zapraszam na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 06.09.2018 r. o godz. 17.00 (czwartek) na stołówce szkolnej, proszę o obecność. 

                                                                                          Przwodnicząca Rady Rodziców

                                                                                                     Iwona Parma

Wolne stanowiska pracy w szkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach zatrudni na umowę na czas określony:

1). nauczyciela – doradcę zawodowego w wymiarze 20 godzin dydaktycznych w klasach VII – III Gimnazjum (łącznie 100 godzin);

wymagane kwalifikacje:

 • posiadane wykształcenie do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne

2). pomoc nauczyciela - w wymiarze 18/40 etatu od 3 września 2018 r.;

wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • mile widziane przygotowanie pedagogiczne
 • doświadczenie na stanowisku pomocy nauczyciela lub asystenta nauczyciela
 • doświadczenie w pracy z dziećmi

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłowice: http://bip.pawlowice.pl/bipkod/052/001

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, ul. Powstańców 6, 43-252 Pielgrzymowice, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz nr telefonu osoby składającej ofertę od 13 sierpnia 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności – Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego ze Szkołą Podstawową im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Wasze dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach jest Dyrektor Szkoły. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

Zapewniamy, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Waszych danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystujemy Wasze dane osobowe, a są nimi między innymi:

 • nazwisko, imię, imiona,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
 • numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail,
 • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

Jako Szkoła możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak Wasz wizerunek:

 • zdjęcia z wydarzeń umieszczane na stronie internetowej Szkoły – www.sppielgrzymowice.pawlowice.pl oraz na naszym profilu na Facebook’u „Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach”. Ponadto, dane gromadzone w monitoringu wizyjnym w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach przy ul. Powstańców 6 (art. 108a Ustawy Prawo oświatowe).

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, o których mowa w ostatnim punkcie.

Komu przekażemy Wasze dane?

Wasze dane osobowe przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Konkurs filmowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie filmowym.

Zebranie Rady Rodziców - 16.05.2018

Przewodnicząca Rady Rodziców serdecznie zaprasza

na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu

16 maja 2018 r. (środa) o godz. 16.30 w stołówce szkolnej.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Iwona Parma