Artykuły

Nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 2014r.

DYREKTOR  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. KAROLA MIARKI

W PIELGRZYMOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 W WYMIARZE 1 ETAT

 

Wymagania:

1.     Posiadanie wykształcenia do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

2.     Wymagane dokumenty:

1.     Podanie

2.     Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

3.     CV wraz z przedstawieniem dodatkowych umiejętności

4.     oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

5.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji,

6.     zaświadczenie (świadectwo pracy) potwierdzające doświadczenie zawodowe– jeżeli kandydat takowe posiada.

Data nawiązania stosunku pracy: 1 wrzesień 2014r.,

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki, ul. Powstańców 6, 43-252 Pielgrzymowice w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu osoby składającej ofertę do 16 czerwca 2014r. w godz. od 800  do 1500.

Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej”. Oferty mogą być złożone osobiście lub drogą pocztową.

Oferty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i godzinie rozmowy zainteresowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

Złożone w sekretariacie szkoły dokumenty po przeprowadzonej rekrutacji będą dostępne do odbioru w sekretariacie szkoły do dnia 31 października 2014r. Po tym terminie zostaną zniszczone.