Artykuły

Nabór na stanowisko nauczyciela geografii

informacjaDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA MIARKI W PIELGRZYMOWICACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
NAUCZYCIEL GEOGRAFII


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach zatrudni na zastępstwo nauczyciela geografii w wymiarze 11/18 etatu.
Wymagane kwalifikacje:
- posiadane wykształcenie do zajmowania stanowiska nauczyciela geografii,
- przygotowanie pedagogiczne.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz (do pobrania),
- klauzula informacyjna (do pobrania),
- podanie o pracę,
- cv z przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, (Klauzula CV - do pobrania)
- dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania),
- świadectwa pracy (kserokopie).


Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie
Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, ul. Powstańców 6, 43-252 Pielgrzymowice, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz nr telefonu osoby składającej ofertę od 28 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Telefon kontaktowy: 32/4723108
O terminie rozmów kwalifikacyjnych, zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie.