Szkolny konkurs literacko-krasomówczy "Ziemia - nasza planeta"

Szczegóły

Forma literacka – esej (informacje na temat eseju znajdziecie na stronie : www.jezyk-polski.pl/esej), objętość – minimum 150 wyrazów

Forma ustna – prezentacja pracy przed publicznością

Termin składania prac : 23 grudnia

Prezentacja publiczna : 8 stycznia

 

REGULAMIN

I. Organizator Konkursu

Konkurs jest prowadzony przez nauczycieli języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.

II. Adresaci Konkursu

Udział w Konkursie mogą wziąć:

 1. I kategoria – uczniowie klasy III i IV
 2. II kategoria - uczniowie klasy V i VI

III. Nagrody

 1. Jury Konkursu przyzna nagrody książkowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa.
 2. Jury Konkursu może także przyznać wyróżnienia w każdej z kategorii.

IV. Termin konkursu

Grudzień 2013 rok/Styczeń 2014 rok

V. Zasady Konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 3. Praca powinna mieć formę eseju literackiego napisanego na temat „Ziemia – nasza planeta”. Objętość pracy: minimum 150 wyrazów.
 4. Praca musi być zgodna z tematem, a ocenie podlegać będzie również poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna eseju
 5. Uczestnik konkursu zaprezentuje swoją pracę przed publicznością, a jego wystąpienie podlegać będzie ocenie jury.
 6. Wystąpienie publiczne może być urozmaicone prezentacją multimedialną lub inną formą zaciekawienia słuchaczy.
 7. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie niepublikowane drukiem i niebędące zwycięzcami innych konkursów.
 8. Każda praca powinna być podpisana.
 9. Każdy uczestnik może napisać tylko jedną pracę konkursową.
 10. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej naszej szkoły
   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach