Konkurs przyrodniczy 2014

Szczegóły

Regulamin Konkursu Przyrodniczego

dla uczniów klas IV – VI

Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

Organizator konkursu: mgr Anna Adamek

Termin: marzec/kwiecień 2014 r.

1.      Cele konkursu:

·         zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,

·         zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonania ich opisu,

·         wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko,

·         zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,

·         wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań,

·         termin finału konkursu przewidywany na „Dzień Ziemi” ma zwrócić uwagę uczniów na problemy środowiska

2.      Zakres i tematyka:

Konkurs przyrodniczy dla klas IV – VI swym zakresem odnosi się do treści, osiągnięć i umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu przyroda. Pytania obejmują zakres wiedzy i umiejętności przedmiotowe, kształtowane na podstawie treści ujętych w podręcznikach zatwierdzonych przez MEN.

3.      Organizacja konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I:

·         W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

·         Termin zgłoszenia uczniów do konkursu upływa 26.03.2014 r.

·         Konkurs odbędzie się dnia 31.03.2014 r.

·         W pierwszym etapie uczniowie rozwiązują test składający się z 20 zadań

·         W czasie trwania konkursu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność prac uczniów

Etap II:

·         Do drugiego etapu zostaje zakwalifikowanych trzech finalistów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w I etapie

·         Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły

·         Finał konkursu odbędzie się 11 kwietnia 2014 r.

·         Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu

4.      Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu konkursu. I miejsce otrzymuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów z obu etapów konkursu (suma punktów).

 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego regulaminu.

Autor: Anna Adamek

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach